Hughes - Isherwood
HAFAN AMDANOM NI EIN CYFARWYDDWYR EIN GWASANAETHAU EIN CYSYLLTAU CYSYLLTU NI

Ein hagwedd yw gweithio gyda grŵp craidd o Gysylltau Allweddol gyda sgiliau a phrofiad cyflenwol perthnasol fydd yn galluogi i ni ddadansoddi a datblygu ochr gymdeithasol yn ogystal â ffisegol comisiynau adfywio mewn ffyrdd sy’n berthnasol i gyfleoedd cyfredol yn y farchnad.

Mae rhestr o’r Cysylltau Allweddol hyn isod yn nhrefn yr wyddor.

Yn ogystal, rydym yn bwriadu comisiynu neu bartneru practisiau eraill gyda sgiliau tra thechnegol mwy penodol fel pensaernïaeth, peirianneg a thirfesur (sy’n cyfannu sgiliau adfywio, cynllunio, pensaernïaeth tirwedd ac economeg y ddau Gyfarwyddwr), yn ôl yr angen.

***************

David BRIGHTMORE DipBAdmin, DipAD

Cefndir - Prif Weithredwr blaenorol Cymdeithas Tai Gogledd Cymru, gyda llawer blwyddyn o brofiad o gynllunio a chyflwyno tai newydd, adnewyddu tai a chynlluniau lleol adfywio a chadwraeth gyda thai ar y blaen (ar ran AIGC, Casnewydd ac Abbey National). Cyn hynny gweithiodd i ymgynghoriaeth seiliedig yn Ne Cymru, o’r enw AID (Area Improvement and Design). Yn fwy diweddar, cynorthwyodd achub a bu’n Gadeirydd Oriel Gelf Plas Glyn-y-Weddw ger Pwllheli, ac roedd hefyd yn Arlunydd Preswyl a Chydgysylltydd Oriel y Ddafad Ddu ym Mhenarlâg. Mae ei waith celf yn cael ei arddangos yn aml mewn sioeau ac orielau celf yng Nghymru, ac yng ngogledd Lloegr.

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda sgiliau trefnyddol a rheoli prosiectau dihafal, llawer o brofiad o wireddu cynlluniau adeiladu o’r newydd ac agweddau at adfywio gyda thai ar y blaen. Mae’n ymroddi i ddefnyddio prosiectau newydd o safon fel grym nerthol i adfywio trefi bach. Hefyd, mae’n rhan o rwydwaith o gysylltiadau ag arlunwyr ac mae ganddo brofiad o sefydlu a rheoli orielau celfyddyd i ysbrydoli agweddau diwylliannol ein gwaith.

Ted BRIGHTMORE MBA

Cefndir - Ar hyn o bryd yn Gynghorwr Cyswllt Busnes i Fusnesau Bach a Chanolig yng Ngogledd Lloegr, roedd Ted gynt yn arbenigwr ar gyfrifeg a datblygu casinos yn Awstralia, yn cynghori llywodraethau o gwmpas y byd ar ddatblygu casinos yn ddiogel a chyfrifol ar sail ei flynyddoedd lawer o brofiad fel Dirprwy Brif Weithredwr Loteri a Chasino Taleithiol Queensland yn Awstralia.

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda chryn brofiad o ddatblygu a rheoli casinos, ynghyd â gwybodaeth ymarferol o ddatblygu busnesau llai, a llwyddo i gael grantiau a chymorth arall i’w datblygu.

Nia HUGHES BA, MSc (Marchnata), PhD

Cefndir - Cymrawd Addysgu Uwch yn Ysgol Fusnes Prifysgol Keele, yn dysgu astudiaethau busnes i fyfyrwyr FBA, gyda medrusrwydd mewn a chanolbwyntio ar farchnata, bu galw mawr am Nia hefyd yn y blynyddoedd diwethaf fel arholwr a dilyswr cyrsiau yn Tsieina, Maleisia, ac Ewrop. Ei diddordebau ymchwil heddiw yw ymddygiad defnyddwyr, ac ymddygiad casglu. Yn y cyd-destun hwnnw, mae wedi cyflwyno papurau’n ddiweddar i gynadleddau fel rhan o’r Gymdeithas Ymchwil Defnyddwyr yn Ewrop ac UDA.

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda chysylltiadau â’r byd academaidd, cyngor a gwybodaeth arbenigol o farchnata, a gwybodaeth am arferion gorau mewn materion busnes yn rhyngwladol. Bydd hyn yn ysbrydoli’r practis ynghyd â rhoi mewnwelediad i farchnata’n fwy cyffredinol a byd casglu, yn benodol, i ysbrydoli comisiynau adfywio.

Edward ISHERWOOD BA

Cefndir - Wedi cymhwyso’n ddiweddar mewn seicoleg, mae Edward yn datblygu gyrfa mewn ymchwil a dadansoddiad cymdeithasegol, gyda chanolbwynt ar ddeall pobl, beth sy’n eu gyrru, beth sydd arnynt ei eisiau a sut orau i ddiwallu eu hanghenion.

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda sgiliau ymchwil marchnata sylfaenol, holiaduron ymchwiliol, casglu a dadansoddi data, ac ymchwil ddesg i ysbrydoli astudiaethau technegol sy’n sail i adroddiadau’r practis.

Caroline LEWIS MA, TAR, MIL

Cefndir - gyda phrofiad helaeth mewn addysg ôl-16, penodwyd Caroline yn ddiweddar gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg i swydd Cadeirydd y Grŵp Cwtogi Biwrocratiaeth y Sector AB yn Lloegr. Tan 2004 roedd hi’n Bennaeth Coleg Castell Nedd Port Talbot a gwasanaethodd hefyd ar nifer o bwyllgorau addysg a grwpiau ymgynghorol yng Nghymru. Ers hynny, bu Caroline yn gweithredu fel ymgynghorydd, gan gynnwys gweithio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac ar brosiect i ddatblygu Fframwaith Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr ar gyfer staff yn y Sector AB yng Nghymru. Yn ei gwaith ym myd addysg bu ganddi ddiddordeb arbennig mewn cynhwysiad cymdeithasol a materion amrywiaeth, yn enwedig ym meysydd amddifadedd cymdeithasol ac anabledd. Deirgwaith mae wedi arwain neu wedi ymwneud â rheoli cyd-doddi colegau, gyda chanolbwynt ar gefnogi staff mewn cyfnod o ansicrwydd a newid diwylliannol. Diddordeb arbennig Caroline yw ieithoedd ac mae’n siarad amryw ieithoedd Ewropeaidd yn rhugl, gan gynnwys Cymraeg.

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda meddwl praff a sgiliau iaith a chyfathrebu, ynghyd â gwybodaeth am addysg bellach, uwch, oedolion a chymunedol ynghyd â phrofiad o gydweithio ar draws y sector cyhoeddus a diwydiant preifat, i ysbrydoli ein gwaith ar y cysylltiadau rhwng adfywio lleol, y sector addysg a datblygiad economaidd.

Nuala SWORDS-ISHERWOOD PhD

Cefndir - Yn ymgynghorydd profiadol mewn hyfforddiant, mae Nuala’n gymdeithasegydd sydd wedi cyhoeddi erthyglau am arloesi mewn cwmnïau busnes yn y DU ac UDA/Canada, a swyddogaeth merched mewn technoleg, ac ati. Ar hyn o bryd mae’n gyfarwyddwr anweithredol Awdurdod Iechyd Strategol Manceinion Fwyaf ac, yn flaenorol, roedd yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Stockport .

Mae’n dod i HUGHES-ISHERWOOD gyda medrusrwydd mewn cymdeithaseg a materion iechyd, hyfforddiant, llywodraethu corfforaethol ac ymgynghoriaeth, ynghyd â dealltwriaeth o sut i ddatblygu rhan merched mewn swyddogaethau technolegol a gofal iechyd modern.

Symud o gwmpas: cludiant cyhoeddus - ynghyd â cheir, beiciau modur, beiciau a cheffylau. Delweddau o Piccadilly ym Manceinion, Cymru, a Wien.

Yn ôl i’r top