Hughes - Isherwood
HAFAN AMDANOM NI EIN CYFARWYDDWYR EIN GWASANAETHAU EIN CYSYLLTAU CYSYLLTU NI

Lawrlwytho – Pamffledi Ein Practis, yma.

Eira Hughes a Baron Isherwood sy’n arwain gwasanaeth ymgynghori YMGYNGHORWYR ADFYWIO HUGHES-ISHERWOOD – y ddau’n weithwyr proffesiynol profiadol iawn ym myd adfywio – gyda hanes o lunio llawer o brosiectau rhagorol.

Yn gefn iddynt mae tîm cryf o Gysylltau gyda sgiliau adfywio cyflenwol a phrofiad mewn datblygu trefnyddol, llywodraethu corfforaethol, cymdeithaseg, addysg, busnes, marchnata a dadansoddi data.

Ein Hagwedd at Adfywio

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau rhagorol i chi gan sicrhau datblygiad teimladol, cynaliadwy ac o safon ac adfywio a chadwraeth effeithiol mewn cylchoedd trefol a gwledig.

Cadw cydbwysedd yw adfywio!

Mae ysgrifennu strategaethau, denu partneriaid, cynnwys trigolion lleol, rheoli rhaglenni a chael canlyniadau’n brydlon ac o fewn y gyllideb yn elfennau hanfodol y myrdd gorchwylion sy’n wynebu arbenigwyr adfywio. Mae’n gofyn barn, canolbwynt, amseroldeb a dawn.

Rydym wedi gweithio i’r canlynol ac yn deall eu hanghenion yn llwyr o ran adfywio trefol a gwledig a materion cadwraeth: Gweinidogion, y Llywodraeth yn Llundain, Swyddfeydd y Llywodraeth yn Rhanbarthau Lloegr, Awdurdodau Datblygu Rhanbarthol Lloegr ac Asiantaethau eraill, y prif Asiantaethau Cadwraeth, ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr.

Gwyddom sut y caiff cynigion am gymorth ariannol eu hasesu, beth sy’n dylanwadu ar ddatblygiad polisi a rhaglenni, sut i ddenu arbenigwyr a’r cyhoedd: yr hyn sy’n gweithio, a’r hyn nad yw, i sicrhau safon yn y maes.

Gallwn gynhyrchu syniadau arloesol, a chreu prosiectau gwobrwyol, rhagorol yn y maes, i chi a’ch cymuned!

Lawrlwytho – Syniadau Arloesol, Ffurfio Polisi ac Ymarfer Gorau Rhyngwladol

Ein nod yw CYFLWYNO –

  1. Cynlluniau adfywio cyffrous, ymarferol a chyflwynadwy – sy’n cyd-fynd â’r gymdogaeth ac sy’n hawdd eu cynnal.
  2. Gwir gynaladwyedd amgylcheddol ochr yn ochr â gwir effeithiolrwydd economaidd.
  3. Ansawdd dylunio a harddwch, ynghyd â chymeriad tirwedd, a bioamrywiaeth, mewn cylchoedd trefol a gwledig fel ei gilydd.
  4. Polisi rhanbarthol ac isranbarthol cadarn a strategol o’r haen uchaf.

1. Cynlluniau adfywio cyffrous, ymarferol a chyflwynadwy –sy’n hawdd eu cynnal.

Rydym yn credu mewn mynd yn egnïol ar ôl syniadau da, ond gyda realaeth ynghylch yr hyn sy’n gyraeddadwy mewn gwirionedd. Uchelgais penderfynol i gyflwyno mwy na fyddai llawer yn ei ddisgwyl yw ein nod gwarant. Gwnawn hynny trwy ymchwilio a chynnig atebion sy’n parchu’r farchnad bresennol a thueddiadau cymdeithas. Ystyriwn ei bod yn hanfodol buddsoddi cyfalaf gan wybod fod y cymorth cyllid angenrheidiol naill ai wedi ei ddiogelu neu fod modd ei sicrhau – o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Cynlluniau EH ar gyfer HBC – Canolfan Celfyddydau newydd Brindley, Gerddi / Amffitheatr a Gwelliannau i Ymylon Camlas Bridgewater (Runcorn).

2. Gwir gynaladwyedd amgylcheddol ochr yn ochr â gwir effeithiolrwydd economaidd.

Rydym yn parchu’r angen i warchod a chyfoethogi bioamrywiaeth, a gofal am yr amgylchedd yn gyffredinol. Rydym yn parchu’r etifeddiaeth ddiwylliannol, ymhob prosiect. Rydym hefyd â’n holl fryd ar ddod â realaeth ynghylch y cyllid sydd ar gael, llif arian prosiectau, a fforddiadwyedd byrdymor a hirdymor fel ei gilydd.

Cynlluniau adennill, natur a chadwraeth treftadaeth a ddychmygwyd ac a sicrhawyd gan EH - yng Ngogledd Cymru (pyllau lled hallt a dŵr croyw GNL Aber Menai - ar hen anghyfannedd faes saethu a thomen, gwella Treflun Ardal Gadwraeth Caernarfon, a murlun treftadaeth o waith Maggie Humphry ym Mangor) ac yn Widnes (adfer blaen siopau a gwaith stryd).

3. Ansawdd dylunio a harddwch, ynghyd â chymeriad tirwedd, a bioamrywiaeth, mewn cylchoedd trefol a gwledig fel ei gilydd.

Byddwn bob amser yn cadw at safon ein syniadau, deunyddiau a gorffeniad, ac yn sicrhau bod prosiectau newydd bob amser yn parchu a chyfoethogi cymeriad lleol y dirwedd. Credwn fod ansawdd weledol a glesni lawn mor bwysig mewn cylchoedd trefol a lled-drefol ag ydynt mewn ardaloedd mwy gwledig.

Gwaith dylunio a gafodd ei sicrhau gan EH ar gynlluniau yng Nghymru a Lloegr – ffensys llechi a chadwraeth coetir ym Mharc Menai ym Mangor, manylion ar Gynllun Gorchuddiol Witham/Feering HAA yng Nghasnewydd, uwchraddio tirlunio Sgwâr Victoria a Chylchfan Kingsway wedd yn Widnes.

4. Polisi rhanbarthol ac isranbarthol cadarn a strategol o’r haen uchaf.

Rydym yn credu’n gryf mewn gweithio gyda graen haen uchaf polisi (rhyngwladol, cenedlaethol a rhanbarthol), gan wahaniaethu’n gytbwys rhwng y polisïau allweddol, craidd, hirdymor a’r gofynion mwy byrhoedlog.


DATBLYGU CYNALIADWY

NEWID YN YR HINSAWDD Cynlluniau Gofodol CYNLLUN GOFODOL CYMRU

Cyfarwyddyd Cynllunio Rhanbarthol / Strategaeth Ofodol Ranbarthol / Strategaeth Gludiant Ranbarthol - Strategaeth Economaidd Ranbarthol – Fframweithiau Datblygu CynaliadwyRhanbarthol

CYNLLUNIAU CORFFORAETHOL A CHYMUNEDOL  

CYNLLUNIAU/FFRAMWEITHIAU DATBLYGU LLEOL A SPD  

PRIF GYNLLUNIAU

Yn ôl i’r top